Kokonaisvaltainen hyvinvointi
Fyysinen osa-alue käsittää kehon ja sen toiminnot. Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavat: elämän tavat, työ, ympäristö, perintötekijät, fyysinen kunto, harrastukset ja yleinen toimintakyky. Rajoitukset fyysisellä puolella vaikuttavat moneen osa-alueeseen. Rajoituksia voivat olla traumaperäiset vammat, sairaus tai synnynnäinen vamma. Fyysisen osa-alueen toimivuus ohjaa tekemiseen, toimintaan ja suoriutumaan kulloisestakin tilanteesta. Fyysisyys helpottaa myös erilaisten tunne-elämän ongelmien purkamisessa harrastuksien kautta. Terve mieli, terveessä ruumiissa J ja oman kehon tunteminen/tiedostaminen on läsnäoloa tässä hetkessä. Kehotietoisuutta lisäävät harrastukset, kuten jooga, asahi, shindo jne. ovat nykyihmisille parhainta tietoisuustaitojen harjoitusta. Kehotietoisuus avaa hengityksen, poistaa jännityksiä ja antaa tilaa tiedostaa oman kehon sekä mielen tila.Henkinen/hengellinen osa-alue on itsetuntemusta, omien arvojen tunnistamista. Arvojen kautta voi toteuttaa itseään elämässä ja tarkkailla omien arvojen vaikutuksia/ toteutumista omassa itsessään. Luottamus korkeampaan voimaan ja usko omaan sisäiseen tietoon on henkisyyden perusta. Henkisyys on omasta keskuksesta elämistä ja omien arvojen mukaista toimintaa tietoisena siitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sinun ajatuksesi, tekosi ja sanasi ovat voimakkaita ja niillä on merkitystä. Ne voivat joko vahvistaa tai heikentää, kasvattaa tai rajoittaa. Rajoitukset tällä alueella aiheuttavat pelkoja, ahdistusta ja erillisyyden tunnetta.
Emotionaalinen osa-alue on tunteiden tunnistamista, sallimista ja ilmaisemista. Jokainen tunne on hyväksytty ja huonoa tunnetta ei ole! Emotionaalisuus on tunteiden käsittelyä kehon kautta, elekieltä ja piiloviestintää. Emotionaalisuus on tunne-elämistä, kehollista tarkkailua, reaktioiden tunnistamista kehossa ja mielen uskomusten oivaltamista. Rajoitukset tunne-elämässä aiheuttavat tunnelukkoja (paniikkioireet), fyysisessä kehossa jännitystiloja (esim. päänsärky) ja johtaa väärinymmärryksiin ihmissuhteissa.


Psyykkinen osa-alue käsittää ajattelun kyvyn. Tietoisuutta siitä, että olemme muutakin kuin ajatuksemme. Tiedostamme olevamme yksilöitä ajattelultamme ja ymmärrämme ohjautuvamme itsestämme käsin. Kukaan muu ei tiedä paremmin, mitä kulloinkin tunnemme ja ajattelemme. Tunnistamme mikä on itseämme ja mikä tulee ulkopuoleltamme. Tiedämme, että viimekädessä me itse päätämme miten toimimme erilaisissa tilanteissa omien arvojemme mukaisesti. Tämä kyky lisää omien vahvuuksien tunnistamista. Itsetuntemus on tärkeä osa psyykettä ja itsetunto rakentuu hyvälle itsetuntemukselle. Psyykkinen hyvinvointi on avoimuutta, kiinnostusta, jakamista ja halua oppia uusia asioita. Rajoittuneisuus tällä alueella johtaa epävarmuuteen, itsesyytöksiin ja sosiaalisten kontaktien vähenemiseen.
Sosiaalinen/kulttuurinen/ympäristö osa-alue on sosiaalisen tukiverkoston luomista itselle, sosiaalisia kontakteja ja kanssakäymistä. Sosiaalinen hyvinvointi merkitsee omien rajojen tunnistamista, asettamista ja ylläpitämistä. Yksityisyyden tunnistamista ja kykyä huomioida niitä tekijöitä jotka vievät voimaa, keskittymiskykyä ja aiheuttavat vaaraa fyysisesti tai psyykkisesti. Kykyä tunnistaa myös positiivisuutta, energisyyttä ja tietoisuutta lisäävät suhteet, tapaamiset tai harrastukset. Tarvitsemme kanssaihmisiä nähdäksemme sen mikä on meille hyväksi ja mikä huonoksi. Kulttuurinen hyvinvointi on oman perimän sisäistämistä, omien tapojen kartoittamista ja käyttäytymismallien tiedostamista. Kasvu-, elin- ja työympäristömme vaikuttavat suuresti siihen miten koemme onnistumisen, epäonnistumisen ja hyväksynnän. Omilla valinnoillamme voimme suuresti vaikuttaa siihen mistä saamme hyvinvointia. Luonnolla ja luonnossa oleilulla on suuri ihmeitä tekevä vaikutus mieleemme ja kehoomme. Rajoittuneisuus sosiaalisella osa-alueella heikentää paineensietokykyä, lisää erillisyyden tunnetta ja korostaa syrjäytyneisyyttä.


Työ/elämän tehtävä osa-alueen merkitys on huomattava hyvinvoinnin kannalta. Arvomme ja arvostuksemme rakentuvat suurelta osin työuralle ja sen tuomalle haasteellisuudelle, rahalliselle hyödylle ja turvallisuuden tunteelle. Innostus, uuden oppiminen ja onnistumisen kokemukset ovat lisäarvoja. Tunne siitä, että olet työssäsi tilanteen tasalla, omaat riittävät taidot ja johdat itse itseäsi lisäävät motivaatiota. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös työilmapiiri ja työnkuva. Elämäntehtävä on tunne siitä, että on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Halua jakaa omaa tietotaitoaan muille ja oman panoksensa antamista yhteiseksi hyväksi ilman lisävaateita. Rajoitukset tällä alueella johtaa turhautumiseen, riittämättömyyden tunteeseen ja tyytymättömyyteen omassa elämässä.
Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tietoisuutta ja vastuuta omasta elämästä. Oman elämän elämistä sydämestä käsin.
TIETOISENA YMMÄRRÄT MYÖS SEN ETTEI OLE OIKEAA TAI VÄÄRÄÄ, ON VAIN VALINTOJA!
Mari <3

Kommentit